Team

Artistic Director
Dr. Kerstin Evert
E-Mail: kerstin.evert@kampnagel.de
Telefon: +49 (0)40 / 270 949 - 42

Dramaturge
Matthias Quabbe
E-Mail: matthias.quabbe@kampnagel.de
Telefon: +49 (0)40 / 270 949 - 321

Assistant
Uta Meyer
E-mail: uta.meyer@kampnagel.de
Telefon: +49 (0)40 / 270 949 - 45

Young K3 | Dance Outreach

Ann-Kathrin Reimers
E-Mail: ann-kathrin.reimers@kampnagel.de
Telefon: +49 (0)40 / 270 949 - 50


Fax
+49 (0)40 / 270 949 - 11

Freelance Collaborators

Communications
Ulrike Steffel
E-Mail: info@ulrikesteffel.de
Tel.: +49 (0)40 / 41 45 57 46
Fax: +49 (0)40 / 41 45 57 47

Curator of the Professional Training Program
Kerstin Kussmaul
E-Mail: tanzplan@kampnagel.de

Artistic Director K3-Jugendklub
Friederike Lampert
E-Mail: lampert@tanzbildung.de

Artistic Head of the project togetherapart
Solveigh Patett
E-Mail: solveigh.patett@kampnagel.de
Telefon: +49 (0)40 / 270 949 - 52